Innovaatiomylly

Toiminta

Innovaatimyllyn toiminta

Innovaatiomylly (pat.pend.) on suunniteltu auttamaan organisaatiota luomaan uutta. Yleisen aloitekanavan lisäksi työkalussa on jokaisella ryhmällä oma "mylly" ideoiden jalostamiseen innovaatioiksi. Innovaatiomyllyn ratkaisuihin on sisällytetty asiat, jotka parantavat organisaation henkilöstölähtöistä tuottavuutta. Henkilöstön näkemykset ja ideat kehittämistarpeista saadaan aidosti esille ohjaamaan päätöksen tekoa. Organisaation hierarkisten ryhmien (työyhteisöjen) lisäksi Innovaatiomyllyyn voi laittaa virtuaalisia ryhmiä (esim. projektiryhmä), jotka voivat työkalua käyttäen kiihdyttää innovaatioprosessia.
Innovaatuimyllyn automaattinen innovaatiotoiminnan seuranta ja aktivointi auttaa organisaatiota hallitsemaan ja aktivoimaan tärkeää innovaatiotoimintaa. Innovaatiot voivat olla parempia työtapoja, ratkaisuja tai tuote- ja palveluinnovaatioita. Ideasta tulee innovaatio vasta kun sitä sovelletaan menestyksellisesti käytäntöön.

Wiki

Wikissä eli kultahipuissa on organisaation yleiset hyvät käytännöt ja toimintatavat. Innovaatiomyllyyn on kirjattu jo työkalun käyttöönotossa yleisiä hyviä käytäntöjä, kuten kehityskeskustelut, palaverikäytännöt, ongelmanratkaisu, tasa-arvosuunnitelman runko ja lomakkeet. Tätä organisaation sisäistä wikiä voivat päivittää kaikki. Tarkoitus onkin, että tietopankki jalostuu ajan myötä organisaatiota palvelevaksi tietokanavaksi, joka elää organisaation muutoksessa.


Ideapankki

Jokaisella organisaation ryhmällä on oma ideapankki, jonne kukin sen jäsen voi kirjata kehittämisajatuksia ja -ideoita. Idean takana on sähköinen päiväkirjatoiminto, jossa ideaa voidaan jalostaa jo ennen käyttöönottoa. Ideat ovat ideapankissa tärkeysjärjestyksessä, jolloin paras idea on helppo ottaa toteutukseen kun sopiva aika koittaa.


Toteutettavat

Kun ideaa lähdetään toteuttamaan käytäntöön siirtyy sen sähköinen päiväkirjaseuranta toteutuksen alle. Siinä valitaan seurannan vastuuhenkilö sekä toteuttamisen aikataulu. Kukin ryhmän jäsen voi edelleen kirjata kokemuksiaan ja parannella toteutettavaa asiaa sähköiseen päiväkirjaan. Työkalu seuraa toteutuksessa olevian ideoiden toteutumista ja mikäli sovittu päivämäärä ohitetaan, lähettää työkalu muistutuksen vastuuhenkilölle ja HR-tukipalveluun. Näin aktivoidaan ja tuetaan sovittujen toimenpiteiden toteuttamista.


Toteutuneet

Kun idea saadaan riittävän hyvin toteutumaan siirretään se parasta lisäarvoa tuoviin käytäntöihin eli toteutuneisiin. Ryhmä voi myös jakaa omat parhaat käytännöt organisaation sisäiseen wikiin kultahipuiksi muille. Jokaisella ryhmällä on joitakin omia parhaita käytäntöjä, jotka eivät useinkaan ole muille organisaation ryhmille soveltuvia.


Raportit

Ryhmä voi liittää raportteihin dokumentteja, jotka ovat automaattisesti kaikkien ryhmän jäsenten käytettävissä. Raporteissa voi olla esimerkiksi ryhmän omat kyvykkyyksien mittausraportit sekä kehittämisideointipöytäkirjat.


© Mcompetence
Sivukartta | Palaute
Mcompetence